Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. maddesi uyarınca, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce, ilgili kişilerin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Veri sorumlusu sıfatıyla BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. edindiği kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya azami seviyede özen göstermekte; edinilen kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuatlar/yönetmelikler nezdinde belirlenen kurallara ve yöntemlere uyumlu olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlemektedir.

İşbu aydınlatma metninde geçen tanımlar:

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Şirket:  Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.’yi,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verileri işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Bu kişisel veriler; Şirket olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK 5. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen diğer hallerde, işbu Aydınlatma Metni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır.

Şirket, müşteri, tüketici, bayi, çözüm ortağı, çalışan, stajyer, tedarikçi, müteahhit, alt işveren, ziyaretçi, hissedar, iş başvurusu yapan, hizmet alan veya veren, resmi sıfata haiz kişi, Şirket tarafından düzenlenen etkinliklere katılım sağlayan sıfatı ile paylaştığınız kişisel verilerinizi, Veri Sorumlusu sıfatıyla, başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK), 4857 sayılı İş Kanunu ve bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili tüm mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde, otomatik yollar ile veya otomatik olmayan yöntemler ile kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve kanunların izin verdiği diğer şekillerde işleyebilecektir.

Çalışanlarımızın verileri, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra insan kaynakları politikamız dahilinde veya çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması gibi işletme ihtiyaçları nedeni ile Şirketimiz ve/veya Şirketimizin işbirliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir. KVKK’ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanabilecek, kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

Ayrıca, Şirket veya topluluk şirketlerimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla internet sayfamızı, internet bağlantılarımızı kullandığınızda, şirketimizi, internet sitemizi veya sosyal medya mecralarımızı ziyaret ettiğinizde, şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz

· Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,

· Doğru ve gerektiğinde güncel,

· Belirli, açık ve meşru amaçlar için,

· İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,

· İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz saklanması için sebeplerin ortadan kalkması ve/veya hukuken daha uzun süre tutulmaları imkânının bulunmaması halinde imha edilmektedir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca toplanan kişisel verileriniz; yine yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak, Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.’nin ortağı olduğu ya da ortağı olan şirketler ile tedarikçiler, kamu kurum ve kuruluşları, alt işverenlik hizmeti aldığımız ve alt işverenlik dışında hizmet aldığımız üçüncü kişiler ile paylaşılabilmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz yurtdışında ve yurtiçinde işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından yürütülen ticari işleyiş başta olmak üzere çeşitli kanallarla, fiziki veya elektronik ortamda, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve buna bağlı yükümlülüklerimizi yerine getirme hukuki sebepleriyle işlenmektedir.

Kişisel Verileri Saklama Süresi

Şirket, elde ettiği kişisel verileri, işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir. Buna ek olarak, Şirket, herhangi bir uyuşmazlık, iş kazası, meslek hastalığı, ceza mahkemesi süreci durumunda, uyuşmazlık kapsamında idari veya yargı süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

e) Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Şirketimiz ve bilgi paylaşımında bulunulan kişiler, hukuka aykırı işlenmesini önlemek, bilgilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır.

f) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun'un 11. maddesinde Sayılan Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Ankara Caddesi No: 335 Bornova İZMİR, adresine yapacağınız yazılı başvuru ile veya baticim@baticim.hs03.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) aracılığıyla yapacağınız başvuru ile söz konusu bilgileri talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Şirketin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

a. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

b. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

c. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

d. Varsa bildirime esas kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, telefon ve faks numaranızın,

e. Talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.